ALGEMENE VOORWAARDEN

blog

OH MARKETING & STRATEGIE

OH Marketing & Strategie
Nijverdalsestraat 109a
7642 LD Wierden 

Neem contact op

ALGEMENE VOORWAARDEN OH RECLAME B.V. (KvK 55416675)


Artikel 1: Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten;
  • Opdrachtnemer: OH Reclame B.V. handelend onder OH Marketing & Strategie, gevestigd aan de Nijverdalsestraat 109a, 7642 LD Wierden;
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op grond waarvan Opdrachtnemer werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever.


Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en maken deel uit van alle met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten.


2. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen en/of eigen voorwaarden kan door Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.


3. De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle latere overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en deze Opdrachtgever.


4. De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeen te zijn gekomen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.


Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders heeft aangegeven.

2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

4. Indien een aanbieding van Opdrachtnemer niet binnen 14 dagen (of, voor zover daarvan sprake is, de in die aanbieding expliciet aangegeven – andersluidende – periode) door een schriftelijke opdracht of een opdracht per e-mail is gevolgd en door Opdrachtnemer is bevestigd, is de aanbieding komen te vervallen.

5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren


Artikel 4: Tussentijdse beëindiging


1. De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd een Overeenkomst te beëindigen mits hij de hierdoor voor de Opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de Opdrachtnemer gemaakte kosten (waaronder in elk geval de kosten die de Opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waarbij onder meer gedacht kan worden aan gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag) en de gederfde winst verband houdende met de Overeenkomst.


Artikel 5: Prijs


1. De overeengekomen prijs is exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


2. Opdrachtnemer heeft het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.


3. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen heeft Opdrachtnemer het recht overeengekomen prijzen jaarlijks te corrigeren aan het inflatiepeil, middels de door CBS vastgestelde prijs-inflatieindex. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever niet schriftelijk van deze correctie op de hoogte anders dan vermelding op de factuur. Deze inflatiecorrectie biedt geen grond de Overeenkomst te beëindigen, althans niet zonder schadeloosstelling van Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.


4. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.


5. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, stijging van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheids-heffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.


Artikel 6: Betalingscondities


1. Tenzij anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever het krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedrag te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder dat Opdrachtgever een beroep toekomst op verrekening en/of opschorting.


2. Bij niet tijdige betaling als bedoeld in lid 1 is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door Opdrachtnemer is vereist.


3. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden op het eerste verzoek van Opdrachtnemer zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtnemer te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Opdrachtnemer tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.


4. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd (waarbij geldt dat een gedeelte van de maand als een hele maand wordt aangemerkt), de buitengerechtelijke incassokosten van 15% over de openstaande hoofdsom met een minimum van € 350,-, alsmede de werkelijke gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.


Artikel 7: Verplichtingen Opdrachtgever


1. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer voorafgaand en ook tijdens de uitvoering van de Overeenkomst alle benodigde gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.


2. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.


3. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever apparatuur, programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers aan Opdrachtnemer ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. De opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikkingstelling of gebruik van dergelijke apparatuur, programmatuur, materialen of gegevens en zal Opdrachtnemer vrijwaren tegen iedere actie die is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen of gebruiken inbreuk maakt tegen elke actie welke is gebaseerd op enig recht van derden.


4. Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de wensen van de opdrachtnemer ter beschikking stelt heeft Opdrachtnemer het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de werkzaamheden en tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, één en ander onverminderd het recht van de opdrachtnemer tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.


5. Indien medewerkers van Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten en de beschikbaarheid daarvan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden.


6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en haar leveranciers tegen alle aanspraken, procedures, verliezen en/of direct en/of indirect geleden schade van derde partijen, die zijn gebaseerd op of voortvloeien uit (i) de beschuldiging dat enige activiteit van Opdrachtgever op enige manier onrechtmatig is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot activiteiten die in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, een met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst en/of een inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten opleveren; en/of (ii) de onrechtmatige en/of ondeugdelijke nakoming van een met de Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst en/of de onderhavige voorwaarden. 6. Inzake plug-ins op en/of voor de door Opdrachtnemer ontwikkelende website(‘s) geldt dat deze plug-ins uitsluitend worden geïnstalleerd door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor ondeugdelijkheden in een website indien Opdrachtgever zelf plug-ins installeert/geïnstalleerd heeft c.q. door derden heeft laten installeren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de inhoud van plug-ins.


7. Indien Opdrachtnemer, op grond van de Overeenkomst met Opdrachtgever, is gehouden tot het voorzien in enige vorm van beveiliging, dan zal deze beveiliging beantwoorden aan de schriftelijke specificaties zoals uitdrukkelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is overeengekomen. De Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.


8. Indien partijen niets omtrent de beveiliging zijn overeengekomen, dan is Opdrachtgever verplicht hiervoor zelf zorg te dragen en wel zo dat deze voldoet aan een niveau dat redelijk is, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de aan de beveiliging verbonden kosten. De verantwoordelijkheid voor het in stand houden van beschermingsmaatregelen zoals firewalls, antivirussoftware, updates van websites en bijbehorende plug-ins en back-ups ligt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, bij Opdrachtgever. De Opdrachtnemer is hiervoor nimmer aansprakelijk.


Artikel 8: Uitvoering Overeenkomst


1. Opdrachtnemer zal zich in de uitvoering van de Overeenkomst naar beste kunnen inspannen. Alle mededelingen van Opdrachtnemer over de mogelijke resultaten zijn indicatief. Opdrachtgever kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.


2. Opdrachtnemer is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.


Artikel 9: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud


1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van goederen ter plaatse waar Opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent.


2. Opdrachtnemer is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.


3. Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de opdrachtnemer te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Opdrachtnemer bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.


4. Iedere levering van zaken door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat Opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.


5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van Opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De Opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Het aannemen van zaken van Opdrachtnemer door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het digitale netwerk en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.


Artikel 10: Termijn van (op)levering


1. Een door Opdrachtnemer opgegeven termijn van (op)levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, niet eerder in verzuim nadat Opdrachtgever haar schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog binnen bekwame tijd (op) te leveren.


2. Opdrachtgever is bij de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige (op)levering door Opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder doch niet uitsluitend beperkt tot het onverwijld beantwoorden van vragen van Opdrachtnemer.


3. Bij niet-naleving door Opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen termijn van levering niet meer bindend en is Opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtnemer nodig is. De Opdrachtnemer is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de Overeenkomst op te
schorten totdat Opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld.


Artikel 11: Verplichtingen aflevering/oplevering


1. Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering/oplevering van een geleverde zaak of dienst te onderzoeken of Opdrachtnemer de Overeenkomst correct heeft uitgevoerd. Indien zulks niet het geval is, dan is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer hiervan uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering/ oplevering schriftelijk op te hoogte te stellen, bij gebreke waarvan ieder recht van Opdrachtgever komt te vervallen.


2. De werkzaamheden als uitgevoerd door Opdrachtnemer gelden als deugdelijk, indien Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij Opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.


Artikel 12: Afwijkingen


1. Afwijkingen tussen enerzijds de geleverde dienst en anderzijds het getoonde ontwerp of model, vormen geen reden voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding.


2. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.


Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten


1. Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer dat met de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van Opdrachtgever ontvangen zaken zoals teksten, modellen, tekeningen, foto’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.


2. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer ontwikkelde diensten of ter beschikking gestelde zaken berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


Artikel 14: Overmacht


1. Tekortkomingen van Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de geldende wet- en regelgeving.


2. Tekortkomingen van Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het (openbaar) vervoer, storingen of uitval van digitaal netwerk en/of telefonie, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet- levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen en geven Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadevergoeding.


3. Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht
om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.


Artikel 15: Aansprakelijkheid


1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. De opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.


2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade:
(i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel;
(ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar zijde.


3. Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000,- of (indien de opdrachtsom lager is dan voornoemd bedrag) de opdrachtsom.


4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (een tekortkoming of onrechtmatig handelen/nalaten van) uitvoerende dienstverleners en/of toeleveranciers, waaronder tevens begrepen het personeel van die dienstverleners en/of toeleveranciers, die Opdrachtnemer in verband met of ten behoeve van de uitvoering van – een onderdeel van – de overeenkomst heeft ingeschakeld.


5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer heeft dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Opdrachtnemer te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.


6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (waaronder doch niet beperkt tot deelnemers en bezoekers), die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.


7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door Opdrachtgever aan haar ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever zal voor een deugdelijke verzekering zorg dragen.


Artikel 16: Geheimhouding


1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de resultaten. Deze verplichting geldt niet voor zover opdrachtnemer een wettelijke plicht heeft tot openbaarmaking of voor zover opdrachtgever opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.


2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits geanonimiseerd, aan te wenden voor statistische, vergelijkende of marketing doeleinden.


Artikel 17: Toepasselijk recht

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


2. Alle geschillen zullen, behoudens in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, Locatie Almelo. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Neem contact op

Heb je een vraag of opmerking over deze verklaring of de uitvoering ervan? Neem dan contact met ons op via het formulier hiernaast. 

Meer uit je online marketing halen?
Gratis quickscan